6/16/2009

Tag: ,

Luis Benítez


Luis Benítez
Seis Poemas Inéditos
Sis Poemes Inédits

del nuevo libro de Luis Benítez
del nou llibre de Luis Benítez
Las Imaginaciones
Publicats Analecta Literaria


Versiones al catalán 
de Pere Bessó i González*

1. QUAN NO S’ESPERA

Quan no s’espera l’horitzó apunta
al capdavall;
Alguna cosa s’albira, lluny: seu és enter el color
I seu l’únic volum,
I les coses revelen la gepa evident de la seua esquena oculta.
Un món trasformat
i tanmateix llavors mostra que sempre
Estigué allí a la mà, a prop;
Que estava tan present, diu, com la casa d’enfront.
L’àrdua pregunta sorgeix:
Era precisa tanta incertesa ardent,
Tanta recerca
Per corredors sinuosos, tant tràmit
De boca en boca,
D’any en any, la lenta escala de caragol
Recorreguda a gambades,
la premura insípida, l’espernegada entre les dents
irats del dia en arribar endalt,
a la torre de l’instant present, ara, l’únic?
Quan no s’espera
Sorgeix dels llavis sola i sense ajuda aqueixa antiga melodia,
La cançoneta que tal volta
cantava algun distret, passejant pel carrer de l’hospital
on el teu temps començà,
algun temps ha, entre els llençols tacats de sang
i la rutina mèdica. En acabant
el teu primer udolament cobrí aqueixa cançó que torna
quan no s’espera.1. CUANDO NO SE ESPERA

Cuando no se espera el horizonte asoma
Finalmente;
Algo se vislumbra, lejos: suyo es entero el color
Y suyo el único volumen,
Y las cosas revelan la giba evidente de su espalda oculta.
Un mundo trasformado
y sin embargo entonces muestra que siempre
Estuvo allí a la mano, cerca;
Que estaba tan presente, dice, como la casa de enfrente.
La ardua pregunta surge:
¿Era precisa tanta incertidumbre ardiente,
Tanta búsqueda
Por corredores sinuosos, tanto trámite
De boca en boca,
De año en año, la lenta escalera de caracol
Recorrida a zancadas,
la premura insípida, el pataleo entre los dientes
airados del día al llegar arriba,
a la torre del instante presente, ahora, el único?
Cuando no se espera
Surge de los labios sola y sin ayuda esa antigua melodía,
La cancioncilla que quizá
cantaba alguien distraído, paseando por la calle del hospital
donde tu tiempo comenzó,
hace algún tiempo, entre las sábanas manchadas de sangre
y la rutina médica. Luego
tu primer alarido cubrió esa canción que vuelve
cuando no se espera.
2. ESTEM EN L’EDAT…

Estem en l’edat en què les pors prosperen
I estem en l’edat en què moren els pares.
La vinya es torna en vins distints cada any
I el vell tronc que es retorç al fons de la casa
Expremeix de la seua saba sabors nous en cada got.

Aqueixa és la causa a penes de cada renovat desfici?
Millor serà pensar, més a prop d’allò cert,
Que el teu temps apreta com en altres boques apretà abans
El mateix poc original mos de semblants menjars,
Quan aquesta taula marcida nodrí els forts braços que t’alçaren
En l’aire reconeixent que eres el fill d’aquestes mateixes estrelles.
Una que cau esgarrifant la nit de l’infortuni no enderrocarà el cel,
No caurà l’hora, com una llavor seca escopida per un mort,
Quan el següent migdia dissoldrà la seua ombra entre aqueixes plantes.
Encara no, Simbad meu, Magallanes meu, perdut en la ruta de la teua pròpia sang,
Encara no amitjanarà aquest absurd atzar que anima els teus ossos,
Suma de tota coincidència, miracle inimaginable àdhuc per a sí mateix,
Paradoxa que entela amb el seu alé els espills.

Una sola hora és un paisatge, un dia pesà sempre com una constel·lació,
Però ara ho saps en el nervi on davall del teu nom signà
Sempre aqueixa ombra que et segueix, aqueix cos que arrabasses.

2. ESTAMOS EN LA EDAD…

Estamos en la edad en que los miedos prosperan
Y estamos en la edad en que mueren los padres.
La viña vuelve en vinos distintos cada año
Y el viejo tronco que se retuerce en el fondo de la casa
Exprime de su savia sabores nuevos en cada vaso.
¿Esa es la causa apenas de cada renovada desazón?
Mejor será pensar, más cerca de lo cierto,
Que tu tiempo aprieta como en otras bocas apretó antes
El mismo poco original bocado de parecidos manjares,
Cuando esta mesa ajada nutrió los fuertes brazos que te alzaron
En vilo reconociendo que eras el hijo de estas mismas estrellas.
Una que cae rasgando la noche del infortunio no derribará el cielo,
No caerá la hora, como una semilla seca escupida por un muerto,
Cuando el siguiente mediodía disuelva su sombra entre esas plantas.
Todavía no, mi Simbad, mi Magallanes perdido en la ruta de tu propia sangre,
Todavía no promediará ese absurdo azar que anima tus huesos,
Suma de toda coincidencia, milagro inimaginable incluso para sí mismo,
Paradoja que empaña con su aliento los espejos.

Una sola hora es un paisaje, un día pesó siempre lo que una constelación,
Pero ahora lo sabes en el nervio donde bajo tu nombre firmó
Siempre esa sombra que te sigue, ese cuerpo que arrebatas.

3. LA CARTERA BUIDA

Estava allí, era un tros de cuir,
Unes filigranes que algú havia pespuntat abans,
En un taller sota un estam de llum,
Un immigrant de Sudamèrica o Marroc,
Sota el comandament d’un patró celós.
I havia sigut venduda
I quant contingué anà i tornà
Amb aqueix destí que només tenen els homes i els diners.
Com les monedes amb un revers de cèsars,
Com els bitllets amb un front de presidents,
D’ella havien sortit hores acumulades,
Amassos de dies que pagaren taxímetres,
O críms o hores amuntegades sense res al seu endins;
Una cartera buida, tremolant sota el vent de la rambla,
Diu que està oberta a la bufada del segle,
Com tots.
Un banyista que passà la prengué,
observant pertot, i menystingut la llançà,
recuperat –i no ho sabé- pel seu únic
i exclusiu, implícit destí.

3. LA CARTERA VACÍA

Estaba allí, era un pedazo de cuero,
Unas filigranas que alguien había pespunteado antes,
En un taller bajo un hilo de luz,
Un inmigrante de Sudamérica o Marruecos,
Bajo el mando de un patrón celoso.
Y había sido vendida
Y cuanto contuvo fue y vino
Con ese destino que sólo tienen los hombres y el dinero.
Como las monedas con un reverso de césares,
Como los billetes con un frente de presidentes,
De ella habían salido horas acumuladas,
Acopios de días que pagaron taxímetros,
O crímenes u horas amontonadas sin nada en su interior;
Una cartera vacía, temblando bajo el viento de la rambla,
Dice que está abierta al soplo del siglo,
Como todos.
Un bañista que pasó la tomó,
observando a todos lados, y la arrojó desairado,
recuperado -y no lo supo- por su único
y exclusivo, implícito destino.


4. L’HOME-LLOP DE HUI ES QUEIXA

Oceà - Però, és que no coneixes, Prometeu,
que acostumen les raons a ser medicina
d’una ànima malalta de rancúnia?
(Prometeu encadenat, Èsquil)

Permet que la teua ombra o la nit
T’humitegen les palpebres,
Així, d’aqueixa manera, no entrarà en tu
El foc ni t’acariciarà l’avenir.

Dona una oportunitat a la roca,
Obri la porta al fred vent de l’oest,
Aquesta gèlida fantasia et donarà la clau.

Mai no ploraràs. Pensa en aqueix tresor
Que furtaràs a tots, llàgrima per llàgrima,
Moneda per moneda.

Mai no estimarem, de tota manera, més que somnis i paraules.
Ho sabem: ens són negats de manera semblant
el plor vertader i la genuïna alegria.
Per a què descendir una altra volta a aqueixos abismes llargament visitats?
No hi ha un tedi en aqueix il·luminar amb la llanterna
Els mateixos morts, les mateixes larves,
Aqueixos fantasmes que ja et saludaran somnolencs,
esqueixant les teranyines descuradament,
Només per espantar-te del seu costat?

Gràcies a la teua maledicció teus seran per a sempre
Una lluna verda i un prat blau
Que ningú més no pot veure ni importen
Més enllà, on comença allò cert.
Teu és un món que no coneix unes altres aigües,
Un altre foc o aire ni cap altra terra que no siguen seus.

D’ella ets
l’únic nascut i l’únic habitant.

Nou Asterió: allò de més espaventable en tu
És que hui la teua casa no tinga límits,
I que ningú en els espills no s’anime encara
A veure el cap del gos llavant-se les dents.


4. EL HOMBRE-LOBO DE HOY SE QUEJA

Océano - Pero, ¿es que no conoces, Prometeo,
que suelen las razones ser medicina
de un alma enferma de encono?
(Prometeo encadenado, Esquilo)

Permite que tu sombra o la noche
Te humedezcan los párpados,
Así, de esa manera, no entrará en ti
El fuego ni te acariciará el porvenir.

Dale una oportunidad a la roca,
Ábrele la puerta al frío viento del oeste,
Esta gélida fantasía te dará la llave.

Nunca llorarás. Piensa en ese tesoro
Que les robarás a todos, lágrima por lágrima,
Moneda por moneda.

Nunca amaremos, de todos modos, más que sueños y palabras.
Lo sabemos: nos están negados por igual
el llanto verdadero y la genuina alegría.
¿A qué descender otra vez a esos abismos largamente visitados?
¿No hay un tedio en ese alumbrar con la linterna
Los mismos muertos, las mismas larvas,
Esos fantasmas que ya te saludarán somnolientos,
Rasgando las telarañas descuidadamente,
Solamente por espantarte de su lado?

Gracias a tu maldición tuyos serán para siempre
Una luna verde y un prado azul
Que nadie más puede ver ni importan
Más allá, donde comienza lo cierto.
Tuyo es un mundo que no conoce otras aguas,
otro fuego o aire ni otra tierra que no sean suyos.

De ella eres
lo único nacido y el único habitante.

Nuevo Asterión: lo más espantoso de ti
Es que hoy tu casa no tenga límites,
Y que nadie en los espejos se anime todavía
A ver la cabeza del perro lavándose los dientes.

5. UN MIRACLE INVERSLos cielos dicen la gloria de Dios,
y el cielo estrellado cuenta sus maravillas:
un día tras otro día revoca esta palabra,
y una noche tras otra nos da este aviso.
(Cantar de los Cantares, Fray Luis de León)


Espie allò que escriu en el segle XII
Algun benedictí o en el XXI
El seu duplicat insistent:
"Per què creus que no et toca allò que dic,
que hi ha una distància entre allò que jo veig
i allò que mires quan, desatent,
et sorprén allò dit en una sola fulla
del llibre obert de la vida?

"Si aquest món es mor
Tu i jo morirem ben junts.

"Ens uneix la mateixa mare,
La terra és infinita,
I tot el temps caminem
Pel seu cos estés:

"Si aquesta llavor que jo tinc a la mà
No arriba al seu destí d’arbre,
Si aquest animal innocent
Que creua el camí
Resulta assassinat,
Tu i jo ens apaguem també
En les seues morts fosques.

"Tu i jo som signes
D’un miracle continu
Que passa inatés
I que està pertot arreu:
En la teua ànima que sent
I en les coses que dic."

(Després ve l’infinit mal
Que enderroca totes aquestes paraules;
Després s’acosta la violació,
L’odi, la fúria, els soldats.
L’altre costat del mateix
S’imposa i salva el món
Dels mansuets, de totes les seues bones intencions.)

Ah, el mal:
Allò que broda el bé
De l’altre costat de la trama.


5. UN MILAGRO INVERSO

Los cielos dicen la gloria de Dios,
y el cielo estrellado cuenta sus maravillas:
un día tras otro día revoca esta palabra,
y una noche tras otra nos da este aviso.
(Cantar de los Cantares, Fray Luis de León)


Espío lo que escribe en el siglo XII
Algún benedictino o en el XXI
Su duplicado insistente:
"¿Por qué crees que no te toca lo que digo,
que hay una distancia entre lo que yo veo
y lo que miras cuando, desatento,
te sorprende lo dicho en una sola hoja
del libro abierto de la vida?

"Si este mundo se muere
Tú y yo moriremos bien juntos.

"Nos une la misma madre,
La tierra es infinita,
Y todo el tiempo caminamos
Por su cuerpo extendido:

"Si esta semilla que yo tengo en la mano
No llega a su destino de árbol,
Si este animal inocente
Que cruza el camino
Resulta asesinado,
Tú y yo nos apagamos también
En sus muertes oscuras.

"Tú y yo somos signos
De un continuo milagro
Que pasa inadvertido
Y que está en todas partes:
En tu alma que oye
Y en las cosas que digo."

(Luego viene el infinito mal
Que derrumba todas estas palabras;
Después se acerca la violación,
El odio, la furia, los soldados.
El otro lado de lo mismo
Se impone y salva al mundo
De los mansos, de todas sus buenas intenciones.)

Ah, el mal:
Lo que borda el bien
Del otro lado de la trama.

6. APÒSTOLS DE LLARGUES GUERRES

Apòstols de llargues guerres
Es repeteixen i els seus rostres continuen
En túniques, en acabant en corbates,

Però, tornaran sempre,
Una i altra volta, des del 3.000 abans de Crist
Al mil·lenari que ve,
Repetinr les seues velles oracions malignes,
Enverinant el cor dels imbècils,
Sempre, sempre, trobant past fresc
Per a reviure el Bou Furiós
Que niua en cada beneït?

El llarg experiment de la moneta que pensa
gitarà sempre el mateix resultat?
El sediment del món ve essent des de fa vàries capes
Cossos podrits, elms mesclats amb metralladores rovellades,
Tancs i també carros de combat tirats per cavalls,
Míssils armats acuradament per científics
En laboratoris asèptics, es mesclen allà avall
Amb espases i alabardes, amb armadures esportellades
Per la frequent estupidesa. Hi ha nines
I jocs infantívols mesclats amb el detritus,
El fóssil, la carronya. Hi ha nuvis agranats d’un bombàs,
Hi ha maternitats afonades en la nit.

I quant dic es repetit i ja no causa efecte.
No és quelcom digne de figurar en la novetat
Esperada d’un poema.

Davall del mar hi ha milers de vaixells enfonsats a canonades
Que emmagatzemen els crits d’obligats moribunds;
Hi ha barcasses de náufrags agranades per la metralla
Entre riallades i crits de triomf.
En cada costa on la gent pren sol i llegeix el diari
Hi ha taques de sang estesa, hi ha homes rematats a baioneta
Que al seu torn miraren d’assassinar els que defensaven l’accés a la platja.
En el centre del club de camp on ara es juga al golf
I les blanques pilotetes testimonien que la vida és bella i boja,
Hi havia un paretó esguitat per fragments de cervell.
Ja ningú no sembla tindre la facultat de veure fantasmes.
En aquesta sala on el poema és recorregut línia a línia,
Distretament escoltat o llegit,
Pensant despectivament que podria contindre versos millors,
Quatre tipus ben armats es baixaren d’un automòbil per a matar un cinqué,
En el mil·lenari anterior una dona fou degollada vora del fumeral,
Molt abans un ancià fou mort a destralades pel seu fill,
Un segle abans un vell ofegà la seua néta entre les seues mans.

I quant dic és repetit i ja no causa efecte.
No és quelcom digne de figurar en la novetat
Esperada d’un poema.
ja ningú no sembla tindre la facultat de veure fantasmes.

6. APÓSTOLES DE LARGAS GUERRAS

Apóstoles de largas guerras
Se repiten y sus rostros continúan
En túnicas, en corbatas luego,

Pero, ¿volverán siempre,
Una y otra vez, desde el 3.000 antes de Cristo
Al milenio que viene,
Repitiendo sus viejas oraciones malignas,
Envenenando el corazón de los imbéciles,
Siempre, siempre, encontrando pasto fresco
Para revivir al Toro Furioso
Que anida en cada tonto?

¿El largo experimento del monito que piensa
Arrojará siempre el mismo resultado?
El sedimento del mundo viene siendo desde hace varias capas
Cuerpos podridos, yelmos mezclados con ametralladoras oxidadas,
Tanques y también carros de combate tirados por caballos,
Misiles armados cuidadosamente por científicos
En laboratorios asépticos, se mezclan allá abajo
Con espadas y alabardas, con armaduras melladas
Por la frecuente estupidez. Hay muñecas
Y juegos infantiles mezclados con el detritus,
El fósil, la carroña. Hay novios barridos de un bombazo,
Hay maternidades hundidas en la noche.

Y cuanto digo es repetido y ya no causa efecto.
No es algo digno de figurar en la novedad
Esperada de un poema.

Bajo el mar hay miles de barcos hundidos a cañonazos
Que almacenan los gritos de obligados moribundos;
Hay barcazas de náufragos barridas por la metralla
Entre carcajadas y gritos de triunfo.
En cada costa donde la gente toma sol y lee el diario
Hay manchas de sangre extensa, hay hombres rematados a bayoneta
Que a su vez intentaron asesinar a los que defendían el acceso a la playa.
En el centro del club de campo donde ahora se juega al golf
Y las blancas pelotitas testimonian que la vida es bella y boba,
Había un paredón salpicado por fragmentos de cerebro.
Ya nadie parece tener la facultad de ver fantasmas.
En esta sala donde el poema es recorrido línea a línea,
Distraídamente escuchado o leído,
Pensando despectivamente que podría contener versos mejores,
Cuatro tipos bien armados se bajaron de un auto para matar a un quinto,
En el milenio anterior una mujer fue degollada junto a la chimenea,
Mucho antes un anciano fue muerto a hachazos por su hijo,
Un siglo antes un viejo ahogó a su nieta entre sus manos.

Y cuanto digo es repetido y ya no causa efecto.
No es algo digno de figurar en la novedad
Esperada de un poema.
Ya nadie parece tener la facultad de ver fantasmas.


[*] Un lector de Analecta Literaria, el filólogo y poeta valenciano Pere Bessó i González nos dio la maravillosa sorpresa de hacernos llegar una espontánea y valiosa colaboración: la traducción al catalán de seis de los poemas del último libro del poeta argentino Luis Benítez, Imaginaciones, que publicamos en calidad de anticipo. Damos a conocer a nuestros lectores la versión catalana de los poemas de Luis Benítez.

PERE BESSÓ i GONZÁLEZ, (València, 1951). Licenciado en Filología Moderna. Catedrático de Lengua y Literatura Españolas en el IB de Mislata. Publicó, inicialmente en castellano, una plaquette Cenáculo de Sombras (1972) y un poemario Imágenes (1976) perteneciente a una trilogía que el autor dejó inédita. Participó activamente en la movida generacional de la poesía de los 70: dirigió la revista de poesía "Múrice" i animó amb Carme Soto, Marc Granell y tantos otros las tertulias de "Almirante", "San Patricio", "Ascot", etc... Codirigió la colección de poesía "Lindes" con los profesores universitarios y poetas Ricardo Arias y Ricardo BelIveser, y "Fuentearnera" con el profesor, editor y poeta Amós Belinchón.

Mónica Delia Pereiras

Revista de Letras, Ideas, Artes y Ciencias.

0 comentarios:

Publicar un comentario

 

Ads